เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน