วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสารมิตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ร่วมกันระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกิจกรรมมอบป้ายตลาดสดปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234