เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และการจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139