โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคู่สัญญา ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รอยต่อบริเวณถนนขุนลุมประพาส (เส้นสี่แยกโยโยต้า-สำนักงานที่ดิน) ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรไปมา ลดความเร็ว เเละขับขี่อย่างระมัดระวัง ขออภัยในความไม่สะดวก 
13
14
15
16