ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56