ประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

91

107

92

93

94

95

96

97

98

99

100

103

104

105

106