วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เเละพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ/ คณะชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

10 11

12 13