เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงขอปิด ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) วันที่ 13-15 ตุลาคม 2564 เเละกาดเเลง วันที่ 11- 17 ตุลาคม 2564
งานเทศกิจ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ กวดขัน ทั้งในตลาด และหน้าตลาดโดย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
14
15
16
17
18
19