วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่อง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เเละคณะกรรมการพัฒนาเเผนพัฒนาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117