เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการถนนคนเดินและตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์ โดยพ่อค้าแม่ค้า จะต้องมีเอกสารแสดงการรับวัคซีนครบ 2-3 เข็ม และมีผลตรวจ ATK อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามาตรการสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยบะห้าง ล้างมือบ่อย ๆ  กันด้วย

11

12

13