วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

84

85

87

88