21 -22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกองคลัง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS สำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

128

129

131

132

133

134