เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดประชุม อสม. ตำบลจองคำ  ชี้เเจง การแจกปฏิทินเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ประจำปี  2565 /โครงการ Smart City เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  

/มาตรการการป้องกันโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งแจกแมสให้กับชุมชนทุกชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา 9.30-12.00 น. ชุมชนกาดเก่า,ชุมชนปางล้อ ,ชุมชนดอนเจดย์

เวลา 13.30-15.00 น. ชุมชนหนองจองคำ ,ชุมชนตะวันออก ,ชุมชนกลางเวียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66