วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม/การบาดเจ็บจากการทำงาน ตามความเสี่ยงของสถานประกอบการในพื้นที่ โดยงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มผู้ประกันตอนของสำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของสุขภาพในการทำงาน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30 32
31