วันที่ 11 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2565

98

99

100

101

102