วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละประธานชุมชน ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และประกาศเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในตลาดสด ตลาด(กาดเเลง) รถเร่ และพื้นที่ผ่อนผันข้างบ้านพักอัยการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165