ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 15.15 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย คณะทำงานการประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมิน รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 1 การตรวจประเมินเบื้องต้น) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180