เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า ชุมชนตะวันออก และชุมชนหนองจองคำ

9

10

11

12

13