เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และด่านกักกันสัตว์ สาขาอำเภอเมือง ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 09.00 -15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา

67