วันที่ 24 เมษายน 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 70 คน เพื่อให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และกำชับให้มีการปฏิบัติงานเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและสังคม เป็นอย่างแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน