วันที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้แหล่งรายรับที่ชัดเจน เกิดนวัตกรรมของการบริหารจัดการด้านรายรับของท้องทิ้นให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักถึงขีดความสามรถในการแสวงหารายรับให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธษรณะในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป