โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ พิชชาพร เฮ้าส์