วันที่10 พ.ค 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุชุมชนกาดเก่า,กลางเวียง,ตะวันออก,หนองจองคำ,ดอนเจดีย์