เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย คณะทำงานการประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมิน รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน