10 พ.ค.65 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมซักซ้อมในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลาดสด เพื่อปรับปรุงข้อมูลในกิจกรรมส่งการท่องเที่ยวและร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน