วันที่10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. งานพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชน6ชุมชน ประชุมเตรียมเอกสารส่งประกวดหมู่บ้านก่อการดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน