วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกฯ นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ ในการประเมินมาตรฐานโรงเนื้อ ประเภทความสะอาดของเเผง และคุณภาพของสินค้าประจำเดือน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหาร เเละเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
โดย รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ นางชนัญพร เจริญวงศ์ลิขิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เเก่ นางเพียรทอง ทิมเจียม
และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เเก่ นายสนทยา บุญกัน