วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day พิชิตยุงลายป้องกันไข้เลือดออก" ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอดุม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน่วยงานราชการ ชุมชน อสม. คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น