วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การทำตุ๊กตากิ่งกะหร่าไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการรวมกลุ่มในนามของ เฮ็ดจอมกั๋นอ่อ ( Hed Jom kan Ao ) มีนางพัชราวัลย์ คงแก้ว เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 30 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์กิ่งกะหร่าเริงระรำ ซึ่งเป็นกล่องดนตรีสร้างความเพลิดเพลิน สอดแทรกด้วยสีสันของวัฒนธรรมไทใหญ่ นำมาสร้างอาชีพ ด้วยอาศัยฐานวัฒนธรรม สร้างมูลค่าสินค้าชุมชน โดยสมาชิกของกลุ่มจะมีการแบ่งงานตามความถนัด ในด้านการตัด เย็บ และประดิษฐ์ประดอย ชุดกิ่งกะหร่าด้วยความปราณีตงดงาม ก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก