วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เเก่ นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง นายมานพ ไชยสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหารือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เช่น ด้านสาธารณูปโภคและด้านก่อสร้างอื่นๆ ด้านสาธารณูปการ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศิลปะ ประเพณีเเละวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล /น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ และกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น