วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล ลำพูนเวอร์ริเออร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความสามารถการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาค และระดับประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดการแข่งกีฬาฟุตบอลให้มีมาตรฐาน ตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ