วันที่ 7-8 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบคัดแยกขยะ โรงผลิต RDF ระบบผลิต Biogas Rooftop solar สถานีชาร์จ EV รวมถึงระบบจัดการพลังงานในอาคาร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการพลังงานในอาคารสำนักงานในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด