เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด จัดโครงการส่งเสริมสตรีและวันแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 กิจกรรม การพัฒนาบทบาทสตรีตามรอยพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณ ประดุงทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณแม่ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว รวมถึงช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่น จำนวน 6 ท่าน และสตรีดีเด่น จำนวน 7 ท่าน