ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อลดปริมาณการเกิดขนะมูลฝอย และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป สร้างความตระหนักในการดูแลจัดการขยะในครัวเรือนและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานชุมชน เเละผู้เเทนชุมชน 6 ชุมชน โรงเรียนในและนอกสังกัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว และมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดโครงการฯ ในครั้งนี้