เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการกิจการ ด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการให้บริการของผู้สัมผัสอาหารในสถานการประกอบการร้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ให้ได้ตามหลักสุขาภิบาลอาหารเป็นการดำเนินการที่สอดคล้อง กับนโยบาย และโครงการสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย โดยการอบรมในครั้ง มีผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย พร้อมทั้งผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม