28 ก.ค.65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 

26 ก.ค.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมพูดคุยหารือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เเก่ นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นายอภิชาติ ปัญญามูลวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง นายมานพ ไชยสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยหารือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เช่น ด้านสาธารณูปโภคและด้านก่อสร้างอื่นๆ ด้านสาธารณูปการ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ศิลปะ ประเพณีเเละวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล /น้ำเสีย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ และกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ก.ค.65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชาคมเพื่อพิจารณาเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน 

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน อสม. อพปร.กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2557) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เพื่อให้การจัดทำเเผนฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548