เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขในการกำจัดขยะในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ “ระบบบำบัดขยะเป็นศูนย์” โดยใช้วิธีจัดการบริหารขยะด้วยการคัดแยกด้วยเครื่องจักร แยกส่วนที่เป็นอินทรีย์ออกจากขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า RDF : Refuse Derived Fuel (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) ซึ่งจะเก็บขยะจากชุมชน แล้วนำมาคัดแยกขยะเพื่อนำมาทำขยะ RDF ซึ่งไม่ต้องนำไปเผา ฝังกลบ โดยเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรและยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวอีกด้วย  อีกทั้งมีการเพิ่มรายได้กับคืนสู่ชุมชน  ทำให้เกิดความปลอดภัยจากมลพิษกว่าการใช้วิธีเผาตรง 

ประโยชน์และผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารขยะ ซึ่งชุมชนสามารถขอรับน้ำหมัก EM ดินสำหรับปลูกพืช และปุ๋ยหมัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ลดการเผาขยะ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย ท่านใดต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย แปลงขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า เชิญชมและรับทราบข้อมูลได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ขยะเป็นปุ๋ย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1 2

3 4

5 6

7 9

11 12

13 14

15 16