เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลองค์กร

การก่อตั้งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ttms

          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะจากตำบลจองคำ ตำบลม่วยต่อ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 สมัยนายกรัฐมนตรี พ.อ.พหลพลพยุหเสนา มาตรา 3 ให้จัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเขตที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 ขึ้นเป็นเมือง มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองมีนามว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เดิมมีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรและได้มี พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513

mmhs

           ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นรูปวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยเจดีย์ 2 องค์ เจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “ จองตองสู่” ในปีพ.ศ.2403 ส่วนเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย“ พญาสิงหนาทราชา” เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

 

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

        1. ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงการธํารงไวซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปญญาทองถิ่น

        2.ด้านสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน 

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเขมแข็ง ดวยคนสุขภาพแข็งแรง

        3.ด้านการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการที่ดี  

        เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี

        4.ด้านการศึกษา  

        เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอยางตอเนื่อง

        5.ด้านสิ่งแวดล้อม   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองนาอยู สะอาด สวยงาม และปราศจากมลพิษ

        6.ด้านเศรษฐกิจ   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอนเปนเมืองแหงการพึ่งตนเอง และดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

        7.ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

        เสริมสรางใหเมืองแมฮองสอน เปนเมืองแหงความสุข ปลอดภัย

Top

xhamster Tarzan X Full Vintage Porn Movie

full hd einglish bf video sex doenloed xxxx vido
brazzers
xxx com xxxcom hd 218
xxxmobilporn

xxxsextres

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.com
fullteenporno.com fullxxxpornvid.com
fullxxxpornvid.xyz

pornvidwatch.xyz

xxxsextres.xyz

xxxsexwatch.net
freexxxvideostube.net
xxxxx bf film fastmobilesporn.com freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
sextresxxx.net
fullteenporno.xyz
sexmagporn.xyz
kurtköy çekici akü satış

thebestpornosite.net

adultpornmovie.biz
xxxvideostuber.com xxxporntimes bestfreexxporn.com moviespornov.com Realpornfilms.com eniporn realpornotubex duvpornxxx pornovitube xssn.net girls sex xxx vedios
asa akira brutal sofa
swedish massage for casting xxx vidio china chladrn sexxx open sex vidio
xnxx xvideos indian desi saree 3gp http://nesaporns.xyz
sunny leone xx video indian pakistani teen porn
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…