ผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้เเจงกรอบการประเมินและวิธีใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS) ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน