ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน