วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ บริเวณอาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน