เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดงาน ณ สวนสาธารณหนองจองคำ ในวันที่่ 22 พฤจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ถือเป็นการบูชาพระแม่คงคาและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของไทยสืบไป