เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน