นายกปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับการกลับเข้ามาทำงานของ นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล นายวัชริน สุนทรพินิจ โดยทั้งนี้ศาลปกครองเชียงใหม่ ..... เห็นว่าการชี้มูลของ ป.ป.ช. อาจมีปัญหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้คำสั่งปลดออกของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงมิได้ถูกปลดออก จึงต้องกลับมาเข้าสู่ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ทางปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะจะเริ่มเข้าทำงานในวันพุธที่28 พ.ย.61 เวลา 09.09น. โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ พี่น้องเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย