เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 64 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาคเช้าได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข) บ้านผาบ่อง และภาคบ่ายได้เข้าเรียนรู้ ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร.17)