ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน