เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม และ 7-10 พฤษภาคม 2562
ตั้งแต่ 09.00 -15.00 น.

1 พฤษภาคม 2562 ชุมชนปางล้อ (วัดปางล้อ)
2 พฤษภาคม 2562 ชุมชนดอนเจดีย์ (วัดดอนเจดีย์)
3 พฤษภาคม 2562 ชุมชนกาดเก่า (โหย่งกาด)
7 พฤษภาคม 2562 ชุมชนหนองจองคำ (วัดจองคำ)
8 พฤษภาคม 2562 ชุมชนตะวันออก (เทศบาลฯ)
10 พฤษภาคม 2562 ชุมชนกลางเวียง (วัดหัวเวียง)