foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชาคมการขอขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลชีวะภาพ สำหรับจัดการขยะขยะชุมชนเพื่อผลิตเป็น RDF และรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะ ณ วัดบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com