วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกระบวนการ การคัดแยกขยะของเทศบาลตลอดจนการนำขยะที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ และบำบัดขยะให้เป็นศูนย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน