งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเทคนิคการดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ภาคทฤษฎี การดับเพลิงเบื้องต้น และภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อม อพยพหนีไฟโดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน